ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵိယ

ႏွစ္ဖက္ညီမွ နိဗၺာန္ရ တရားေတာ္ (၂၆-၁၂-၁၁)
ရွင္အႏုရာဓ ဝတၳဳ တရားေတာ္ (၂၆-၁၂-၁၁)
ဝိေဝက ၃-ပါး တရားေတာ္ (၂၇-၁၂-၁၁)
မတင္းတိမ္ေကာင္းေသာတရား ၅-ပါး တရားေတာ္ (၂၇-၁၂-၁၁)
ေပါက္ပင္ဥပမာျပ တရားေတာ္ (၂၇-၁၂-၁၁)
ငါ ၃-ငါ တရားေတာ္ (၂၈-၁၂-၁၁)
ပဥၥာနႏၱရိယကံကလြဲရင္ မဂ္ဉာဏ္ကကယ္ႏိုင္ပံု တရားေတာ္ (၂၈-၁၂-၁၁)
ဝိသုဒၶိ ၇-ပါး ဉာဏ္ရထား တရားေတာ္ (၂၈-၁၂-၁၁)
ထင္းခုတ္သမားႏွင့္ဘီလူးမ ဥပမာျပ တရားေတာ္ (၂၉-၁၂-၁၁)
နိဗၺာန္ တရားေတာ္ (၂၉-၁၂-၁၁)
ဉာဏ္လင္းမဂ္ဝင္ နိဗၺာန္ျမင္ (၄-၃-၂၀၁၁)
ျမတ္သစၥာသာ အားကိုးရာ (၅-၃-၂၀၁၁)
နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ က်င့္စဥ္မွန္ (၅-၃-၂၀၁၁)
ႏွစ္ဖက္ျမင္မွန္ က်င့္သံုးရန္ (၆-၃-၂၀၁၁)
စပ္တာျပတ္မွ နိဗၺာန္ရ (၇-၃-၂၀၁၁)
ဝဋ္ကၽြတ္သည့္ပြဲ ဒို႔ဆင္ႏြဲ (၇-၃-၂၀၁၁)
ပစၥဳပၸါန္မွာ နိဗၺာန္ရွာ (၈-၃-၂၀၁၁)
ျပည့္စံုမွန္ျမင္ သိေစခ်င္ (၈-၃-၂၀၁၁)
အာသဝကုန္မွ နိဗၺာန္ရ (၉-၃-၂၀၁၁)