ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱဝါယာမိႏၵ

တရားေတာ္
၁၀-၄-၂၀၁၃
၁၁-၄-၂၀၁၃
၁၂-၄-၂၀၁၃
၁၃-၄-၂၀၁၃
၁၄-၄-၂၀၁၃ (၁)
၁၄-၄-၂၀၁၃ (၂)
၁၅-၄-၂၀၁၃
၁၆-၄-၂၀၁၃
၁၉-၄-၂၀၁၃
၂၀-၁၂-၂၀၁၂
၂၂-၁၂-၂၀၁၂
၂၃-၁၂-၂၀၁၂
၂၄-၁၂-၂၀၁၂
၂၅-၁၂-၂၀၁၂
၂၆-၁၂-၂၀၁၂
၂၇-၁၂-၂၀၁၂
၂၈-၁၂-၂၀၁၂
၃၁-၁၂-၂၀၁၂
၃၁-၁၂-၂၀၁၂ (ည)
၁-၁-၂၀၁၃
၂-၁-၂၀၁၃
၃-၁-၂၀၁၃
၁၇-၉-၂၀၁၂ (ညေန)
၁၇-၉-၂၀၁၂
၁၈-၉-၂၀၁၂ (ညေန)
၁၈-၉-၂၀၁၂ (ည)
၁၉-၉-၂၀၁၂
၂၀-၉-၂၀၁၂ (ညေန)
၂၀-၉-၂၀၁၂
၂၀-၉-၂၀၁၂ (ည)
၂၁-၉-၂၀၁၂
၂၂-၉-၂၀၁၂
၂၃-၉-၂၀၁၂ (ညေန)
၂၃-၉-၂၀၁၂ (ည)
၂၄-၉-၂၀၁၂
၂၅-၉-၂၀၁၂
၂၆-၉-၂၀၁၂ (ညေန)
၂၆-၉-၂၀၁၂ (ည)
၂၇-၉-၂၀၁၂ (နံနက္)
၂၇-၉-၂၀၁၂ (ည)
၂၈-၉-၂၀၁၂ (ညေန)
၂၈-၉-၂၀၁၂ (ည)
၂၉-၉-၂၀၁၂ (ညေန)
၃၀-၉-၂၀၁၂ (ညေန)
၇-၁၀-၂၀၁၂ (ည)
၈-၁၀-၂၀၁၂ (နံနက္)
၈-၁၀-၂၀၁၂ (ည)
၉-၁၀-၂၀၁၂ (ညေန)
၁၀-၁၀-၂၀၁၂ (ညေန)
၁၂-၁၀-၂၀၁၂ (ညေန)
၂၀၁၀ ေမြး ေန႔ (၁)
၂၀၁၀ ေမြး ေန႔ (၂)
၂၀၁၀ ေမြး ေန႔ (၃)
၂၀၁၀ ေမြး ေန႔ (၄)
၂၀၁၀ ေမြး ေန႔ (၅)
၂၀၁၀ ေမြး ေန႔ (၆)
၂၀၁၀ ေမြး ေန႔ (၇)
၂၀၁၀ ေမြး ေန႔ (၈)
၂၀၁၀ ေမြး ေန႔ (၉)
၂၀၁၀ ေမြး ေန႔ (၁၀)
၂၀၁၀ ေမြး ေန႔ (၁၁)
၂၀၁၀ ေမြး ေန႔ (၁၂)
၂၀၁၀ ေမြး ေန႔ (၁၃)
၂၀၁၀ ေမြး ေန႔ (၁၄)
၂၀၁၀ ေမြး ေန႔ (၁၅)
၂၀၁၀ ေမြး ေန႔ (၁၆)
၂၀၁၀ ေမြး ေန႔ (၁၇)
၂၇-၁၁-၂၀၁၁
၂၈-၁၁-၂၀၁၁
၂၉-၁၁-၂၀၁၁
၃၀-၁၁-၂၀၁၁ (၁)
၃၀-၁၁-၂၀၁၁ (၂)
၁-၁၂-၂၀၁၁
၂-၁၂-၂၀၁၁ (၁)
၂-၁၂-၂၀၁၁ (၂)
၃-၁၂-၂၀၁၁
၄-၁၂-၂၀၁၁
၂၀၁၁ – တရားပြဲ (၁)
၂၀၁၁ – တရားပြဲ (၂)
၁၀-၄-၂၀၁၀ (ည)
၁၁-၄-၂၀၁၀
၁၁-၄-၂၀၁၀ (ည)
၁၂-၄-၂၀၁၀
၁၄-၄-၂၀၁၀ (ည ေန)
၁၄-၄-၂၀၁၀ (ည)
၁၅-၄-၂၀၁၀
၁၆-၄-၂၀၁၀ (နံနက္)
၁၆-၄-၂၀၁၀
ပုလဲ – ၾသဂုတ္လ ၂၀၀၉ (၁)
ပုလဲ – ၾသဂုတ္လ ၂၀၀၉ (၂)
ပုလဲ – ၾသဂုတ္လ ၂၀၀၉ (၃)
ပုလဲ – ၾသဂုတ္လ ၂၀၀၉ (၄)
ပုလဲ – ၾသဂုတ္လ ၂၀၀၉ (၅)
ပုလဲ – ၾသဂုတ္လ ၂၀၀၉ (၆)
ပုလဲ – ၾသဂုတ္လ ၂၀၀၉ (၇)
ပုလဲ – ၾသဂုတ္လ ၂၀၀၉ (၈)
ပုလဲ – ၾသဂုတ္လ ၂၀၀၉ (၉)
ပုလဲ – ၾသဂုတ္လ ၂၀၀၉ (၁၀)
ပုလဲ – ဧၿပီလ ၂၀၀၉ (၁)
ပုလဲ – ဧၿပီလ ၂၀၀၉ (၂)
ပုလဲ – ဧၿပီလ ၂၀၀၉ (၃)
ပုလဲ – ဧၿပီလ ၂၀၀၉ (၄)
ပုလဲ – ဧၿပီလ ၂၀၀၉ (၅)
ပုလဲ – ဧၿပီလ ၂၀၀၉ (၆)
ပုလဲ – ဧၿပီလ ၂၀၀၉ (၇)
ပုလဲ – ဧၿပီလ ၂၀၀၉ (၈)
ပုလဲ – ဧၿပီလ ၂၀၀၉ (၉)
ပုလဲ – ဧၿပီလ ၂၀၀၉ (၁၀)