အရွင္အာဒိစၥရံသီ

တရားေတာ္အမည္
အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(ေအာင္ပန္းျမိဳ႕) – ပထမေန႔
အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(ေအာင္ပန္းျမိဳ႕) – ဒုတိယေန႔
အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(ေအာင္ပန္းျမိဳ႕) – တတိယေန႔
အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(ေအာင္ပန္းျမိဳ႕) – စတုတၳေန႔
အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(ေအာင္ပန္းျမိဳ႕) – ပဥၥမေန
အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(ေအာင္ပန္းျမိဳ႕) – ဆ႒မေန႔
အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(ေအာင္ပန္းျမိဳ႕) – သတၱမေန႔
ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက(မဟာၿမိဳင္ေတာရ) ႏွင္႔ ဦးဆန္းလြင္ ဓမၼေဆြးေႏြးခန္း
(၁၈-၁၁-၂၀၀၂) အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(ထားဝယ္ၿမိဳ႕)
(၁၉-၁၁-၂၀၀၂) အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(ထားဝယ္ၿမိဳ႕)
(၂၀-၁၁-၂၀၀၂) အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(ထားဝယ္ၿမိဳ႕)
(၂၁-၁၁-၂၀၀၂) အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(ထားဝယ္ၿမိဳ႕)
(၂၂-၁၁-၂၀၀၂) အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(ထားဝယ္ၿမိဳ႕)
(၂၃-၁၁-၂၀၀၂) အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(ထားဝယ္ၿမိဳ႕)
(၂၄-၁၁-၂၀၀၂) အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(ထားဝယ္ၿမိဳ႕)
(၂၅-၄-၂၀၀၀) အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(မႏၱေလးၿမိဳ႕) အပိုင္း-၁
(၂၅-၄-၂၀၀၀) အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(မႏၱေလးၿမိဳ႕) အပိုင္း-၂
(၂၆-၄-၂၀၀၀) အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(မႏၱေလးၿမိဳ႕) အပိုင္း-၁
(၂၆-၄-၂၀၀၀) အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(မႏၱေလးၿမိဳ႕) အပိုင္း-၂
(၂၇-၄-၂၀၀၀) အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(မႏၱေလးၿမိဳ႕) အပိုင္း-၁
(၂၇-၄-၂၀၀၀) အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(မႏၱေလးၿမိဳ႕) အပိုင္း-၂
(၂၈-၄-၂၀၀၀) အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(မႏၱေလးၿမိဳ႕) အပိုင္း-၁
(၂၈-၄-၂၀၀၀) အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(မႏၱေလးၿမိဳ႕) အပိုင္း-၂
(၂၉-၄-၂၀၀၀) အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(မႏၱေလးၿမိဳ႕) အပိုင္း-၁
(၂၉-၄-၂၀၀၀) အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(မႏၱေလးၿမိဳ႕) အပိုင္း-၂
(၃၀-၄-၂၀၀၀) အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(မႏၱေလးၿမိဳ႕) အပိုင္း-၁
(၃၀-၄-၂၀၀၀) အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(မႏၱေလးၿမိဳ႕) အပိုင္း-၂
(၁-၅-၂၀၀၀) အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(မႏၱေလးၿမိဳ႕) အပိုင္း-၁
(၁-၅-၂၀၀၀) အလြတ္သင္ အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း(မႏၱေလးၿမိဳ႕) အပိုင္း-၂