ဆရာေတာ္ အရွင္ဇဝန

တရားေတာ္အမည္
ဝါေယာ၊ ဝဏၰ၊ ဂႏၶ၊ ရသ၊ ၾသဇာ
ဝိပႆနာအားထုတ္ရျခင္းအေၾကာင္း
ေတေဇာဓာတ္
ပညတ္၊ ပရမတ္
ပထဝီ၊ အာေပါ
ေဘးၾကီးေလးပါး – အမွတ္(၂)
ေဘးၾကီးေလးပါး – အမွတ္(၁)