ပိုင္းေလာ့ဆရာေတာ္

တရားေတာ္အမည္
တရားက်င့္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဆင္ေသႏွင့္က်ီးမိုက္ဥပမာ ၂၀၀၄.၁၂.၁၀
ကိေလသာသံုးဆင့္ရွိပံုႏွင့္ မာရ္စစ္သည္ ၁၀-ဦး ၂၀၀၄.၁၂.၁၀
အ႐ႈခံခႏၶာ၏ ပရိယာယ္ႏွင့္ ကိုယ္သာနာ၍စိတ္မနာ ႐ႈနည္း ၂၀၀၄.၁၂.၁၀
ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာ႐ႈမွတ္ပံု စ်ာန္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဝိပႆနာ ၂၀၀၄.၁၂.၁၀
စ်ာန္ကို အ႐ႈခံထား၍ ႐ႈမွတ္ပံု ၂၀၀၄.၁၂.၁၁
ေယာဂီလမ္းညႊန္ ၂၀၀၄.၁၂.၁၁
ေမာဟ၊ ပညာရွင္း အလုပ္ေပး ၂၀၀၄.၁၂.၁၂
ကိေလသာသံုးပါးမွ လြတ္ေျမာက္မႈရွိပံု ၂၀၀၄.၁၂.၁၂
ခင္ပြန္းၾကီး (၁၀)ပါး ကန္ေတာ့ခန္း ၂၀၀၄.၁၂.၁၂
သစၥာ ၄-ခ်က္ တျပိဳင္နက္ျပီးပံု ၂၀၀၄.၁၂.၁၃
အမူအရာတိုင္း၌ ႐ႈမွတ္ပံု ၂၀၀၄.၁၂.၁၃
တရားထက္ပံုႏွင့္ ႐ႈမွတ္ပြားမ်ား သဒၶါပြားပံု ၂၀၀၄.၁၂.၁၃
ပဋိသေႏၶယူပံုႏွင့္ ဘဝရိပ္ေျပာင္းပံု သံေဝဂ ၂၀၀၄.၁၂.၁၃
အလုပ္ေပး တရားေတာ္ ၂၀၀၄.၁၂.၁၃
အခ်ိန္ကာလကိုေက်ာ္ျခင္း အလုပ္ေပးတရားေတာ္ ၂၀၀၄.၁၂.၁၄
စ်ာန္အဂၤါ ၈-ပါးရွိေသာ မဂ္အက်ိဳးတရားေတာ္ ၂၀၀၄.၁၂.၁၄
ကိေလသာ သံေယာဇဥ္ ၁၀-ပါး တရားေတာ္ ၂၀၀၄.၁၂.၁၄
အခ်ိန္ျပည့္အားထုတ္နည္း အလုပ္ေပး တရား
အခ်ိန္တိုင္းေတြးေနရင္း ဘဝေျပာင္းေနသည္
အလုပ္ေပး အခ်ိန္ျပည့္ အားထုတ္နည္း
အလုပ္ေပးတရားႏွင့္ အနတၱလကၡဏသုတၱံ
ေယာဂီအတြက္ အေျခခံ
ေဗာဓိပကၡိယတရား (၃၇)ပါး သတိပဌာန္က်င့္စဥ္တရား
ေဗာဓိပကၡိယတရား (၃၇)ပါး သမၸပၸဌာန္၀ိရိယတရား
ဗ်ာပါဒပယ္ရန္ အရွဴံးအျမတ္တြက္နည္း
ေဗာဇၥ်င္ (၇)ပါးႏွင့္ အလုပ္ေပး တရား
ဒိဌိၾကိဳးႏွင့္ ပဋိသေႏၶ အလုပ္ေပးတရား
ဒိဌိၾကိဳးႏွင့္ အလုပ္ေပးတရား အမွတ္ (၁)
ဒိဌိၾကိဳးႏွင့္ အလုပ္ေပးတရား အမွတ္ (၂)
ဣျႏၵိယသံ၀ရသီလႏွင့္ က်င့္စဥ္ေ႐ြးခ်ယ္နည္း တရား
ဟိရိၾသတၱပၸ အရွက္အေၾကာက္ႏွင့္ယွဥ္၍ ရွမွတ္နည္း
အဂၤါ(၈)ပါးရွိေသာ မဂ္အက်င့္ တရား
ကာမိစၦႏၵဗ်ာပါဒ
ခႏၶာငါးပါး အေၾကာင္း
ခင္ပြန္းၾကီး(၁၀)ပါး ကန္ေတာ့ခန္း တရား
ကိေလသာ သံေယာဇဥ္ ဆယ္ပါး
ကုကၠဳစၥပယ္သတ္နည္းႏွင့္ ညအလုပ္ေပးတရား
ခ်မ္းသာခံစားေလေလ ဆင္းရဲထင္ရွားေလေလ တရား
ေက်ာင္း – တရားေဆြးေႏြးပြဲ တရား
ေၾကြးေဟာင္းေၾက၍ ေၾကြးသစ္မလာေသာအျမင္ႏွင့္ ရွမွတ္ရန္
လမ္းစဥ္တရားႏွင့္ က်င့္စဥ္တရား
မေကာင္းမႈအတိုင္းအတာႏွင့္ လမ္းခင္းျခင္း တရား
ေမာဟ၊ ပညာ
နီဝရဏ ႏွင့္ စ်ာန္ အေၾကာင္း
ညအလုပ္ေပးတရား
ဖန္ဆင္းရွင္ က်ိန္းေသခ်မ္းသာလမ္း
ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းသဖြယ္ အာရကၡတရား (၄)ပါး
စိတ္အစာမွားျခင္းႏွင့္ ဒိဌိၾကိဳး အတင္းအေလ်ာ့တရား
ဆီျဖည့္ခြက္ဥပမာ ႏွင့္ အလုပ္ေပးတရား
စင္ၾကယ္မႈကိုတန္ဖိုးထား၍ အားထုတ္နည္း
တဏွာပူး၀င္ပံုႏွင့္ ဘ၀အေျပာင္းအလဲြတရား
သကၠာယဒိ႒ိကင္းေရး
သစၥာေလးခ်က္ တျပိဳင္နက္ျပီးပံု
၀ိရိယအားေပးေသာ တရား သံေ၀ဂတရား
ဝဋ္သံုးပါး
စ်ာန္ႏွင့္ ၀ိပႆနာ တရား