Chanting Audio/Video

ဆရာေတာ္ အမည္
တရားေတာ္အမည္
ဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱသာရ ပရိတ္တရားနာယူရန္ နတ္ပင့္
ဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱသာရ မဂၤလသုတ္
ဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱသာရ ရတနာသုတ္
ဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱသာရ ေမတၱသုတ္
ဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱသာရ ခႏၶသုတ္
ဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱသာရ ေမာရသုတ္
ဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱသာရ ဝဋၬသုတ္
ဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱသာရ ဓဇဂၢသုတ္
ဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱသာရ အာဋာနာဋိယသုတ္
ဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱသာရ အဂၤုလိမာလသုတ္
ဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱသာရ ေဗာဇၥၽဂၤသုတ္
ဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱသာရ ပုဗၺာဏွသုတ္
ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱဝါယာမိႏၵ (ေျမာက္ဦး) ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္
ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱဝါယာမိႏၵ (ေျမာက္ဦး) သီလေပး
ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱဝါယာမိႏၵ (ေျမာက္ဦး) ပ႒ာန္း ေဒသနာေတာ္ႀကီး
ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱဝါယာမိႏၵ (ေျမာက္ဦး) ဓမၼစၾကၤာ ေဒသနာေတာ္ႀကီး
ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱဝါယာမိႏၵ (ေျမာက္ဦး) ေမတၱာသုတ္ ပရိတ္ေတာ္